Select your language

Af Dr. Ulf-Henning Schauser, N.A.T. Eckernförde www.nat-net.de
og Peder S. Gregersen, Center for Recirkulering

 

Et beplantet filteranlæg er et rodzoneanlæg, hvor der er ændret kraftigt på principperne i forhold til det vi kender fra traditionelle danske rodzone anlæg. Vi har kendt rodzoneanlæg med horisontal gennemstrømning i Danmark i mange år, og der findes en vejledning for etablering af dem fra Miljøstyrelsen. De har fået et dårligt ry, fordi den horisontale (vandrette) gennemstrømning i mange tilfælde har gjort, at kun mellem to tredjedel og halvdelen af filter materialet har været udnyttet, og fordi der i visse tilfælde har været anvendt for dårligt filtermateriale med efterfølgende tilklogning af anlægget. Derved har de haft dårlig funktion. De er dog fortsat godkendt til renseklasse O, som betyder at de kan rense tilfredsstillende for organisk stof.

 

Beplantet-filter

 

 

Vi vil i det følgende vise, at der er god baggrund for, at der opnås rigtig gode resultater med både en dansk og en tysk metode til bygning af beplantede filteranlæg med vertikalt (lodret) flow. Den danske metode og Retningslinierne for beplantede filteranlæg op til 30 PE bygger på en lang række systematiske og grundige forsøg og undersøgelser. Det gør den tyske metode også, måske knapt så systematiske, men til gengæld med langt flere års erfaringer i driften af anlæggene.

 

 

De nye danske retningslinier for beplantede filteranlæg gælder for anlæg med det nye princip, som i hovedtrækkene består, dels i en ændring i fordelingssystemet, som sikrer en fordeling af spildevand over hele filtermaterialet, dels at gennemstrømningen er vertikal, altså lodret.

 

Opbygningen gør, at man kan bygge anlæg, som opfylder kravet til kvalitetskrav SO (opfyldelse af skærpet krav til kvælstof og organisk stof) og at man får en rimelig binding af fosfor i nogle år frem, hvis man anvender filtersand med naturligt kalkindhold. Hvis anlægget skal opfylde kravet til rensning for fosfor, må man således tage analyser af udløbsvandet for at konstatere, hvornår fosforindholdet stiger i udløbsvandet og derefter tage forholdsregler, men herom senere i artiklen.

 

Princippet i beplantede filteranlæg med vertikalt flow er kun nyt i Danmark. I bl.a.Tyskland har man anvendt princippet i mere end 10 år med rigtig gode resultater for både organisk stof og for kvælstof. Meget vigtigt er, at anlæggene er stabile og endog meget billige i drift samt, at de kun kæver et minimum af pasning for at fungere optimalt. De opfylder fuldt ud det danske SO krav og har en ganske pæn fjernelse af fosfor som, hvor der er krav om fosforfjernelse, kan suppleres ved at tilsætte jernspåner i det øverste lag af filtermaterialet. Det kan dog også gøres ved at montere en doseringsenhed til PAX og fælde fosfor i bundfældningstanken.

 

Derudover viser nye tyske undersøgelser at anlæggene har en rigtig god fjernelse af patogene bakterier, endda bedre end traditionelle byspildevandsanlæg, samt god tilbageholdelse af tungmetaller fra udløbsvandet.

 

Et beplantet filteranlæg er efter anbefalingerne i de danske retningslinier ned til 16 m2 for 5 PE anlæg, når der anvendes recirkulering af halvdelen af udløbsvandet til pumpebrønd eller bundfældningstank. Denne proces gør i praksis at vandet passerer filtermaterialet to gange. Efter de tyske anbefalinger er størrelsen ned til 5 m2 specifikt areal pr PE. Forskellen ligger i dybden og størrelsen af anlægget, samt at man ikke recirkulerer vand til pumpebrønd eller bundfældningstank. De danske anbefalinger går på 1 m dybt filtermateriale, mens de tyske anbefalinger går ned til 0,5 m. Det gør man ud fra nye forskningsresultater (ATA- A 262, 2004), som viser at 80 – 90 % af COD omsætningen foregår i de øverste 0,2 m af filtermaterialet og at 95 % af nitrifikationen af NH4-N kvælstof foregår i de øverste 5 cm under god ilttilgang. Derfor er det bedre med lidt større anlæg end dybere anlæg, vurderer man.

 

Uanset dette er størrelsen af de beplantede filteranlæg sådan, at de kan indpasses i næsten enhver have, som en del af haveanlægget blot de ligger med tilgang af direkte sollys. Der kan endda plantes gul iris mellem tagrørene eller i områder af anlægget, så man også har glæde af blomsterne.