Select your language

Åbne pilerensningsanlæg, også benævnt som pileanlæg med nedsivning, er ofte billigere at etablere end traditionelle nedsivningsanlæg. Anlægget er tillige uafhængig af jordens egnethed til nedsivning, men er ellers underlagt de samme restriktioner vedrørende afstandskrav som nedsivningsanlæg. Anlægget kan ikke anvendes over alt af disse grunde, men kan være en billig og god løsning for nogle brugere.

Teknisk set består anlægget af to fordelerstrenge med en meget stor hulrumsprocent i strengen, Expo-Net® blokke. De er placeret med to meters mellemrum lige under niveauet for jordoverfladen i anlægget. Disse fordelerstrenge er dækket af 0,7m jordvolde og hele anlægget er omkranset af en 0,3 m vold. Kanter og volde laves af den muld der graves af.

Der er herefter plantet to rækker pil på hver af ydersiderne af fordelerstrengene og to rækker imellem. Anlægget er tryksat med en lille dykpumpe med niveauregulering fra en separat brønd eller fra en pumpebrønd i bundfældningstanken.

 Som udgangspunkt en anlægsbredden på 8 m. længden beregnes som for et anlæg med membran i bunden, hvilket vil sige at det i princippet skal kunne fordampe al vand, som falder i anlægget, samt det spildevand der tilføres. Hvis man anvender denne størrelse skal jordens evne til nedsivningsegnethed ikke undersøges. Hvis jorden er nedsivningsegnet kan anlægsstørrelsen nedsættes med mellem 10 og 40 %. Det kræver til gengæld analyse af jorden på stedet. Grundlaget herfor er enten en undersøgelse af kornstørrelse eller infiltrometertest

De åbne pilerensningsanlæg opfylder krav til SOP, det skærpede krav til organisk stof og fosfor. Det kan dog være et spørgsmål om tid med fosfor. F.eks. har man i Sverige taget kravet i EUs Vandrammedirektiv om fjernelse af fosfor alvorligt også af hensyn til grundvand. Her har man ulovliggjort anlæg, som ikke fjerner fosfor.

Der er spildevandsafgift på de åbne anlæg på 0,50 kr. pr m3 spildevand i modsætning til de lukkede anlæg med membran, som er uden spildevandsafgift.

Det er ret vigtigt, at få undersøgt om man kan opfylde afstandskrav til vandindvindinger og om der er drikkevandsinteresser i området inden man vælger et åbent pilerensningsanlæg, hvorimod de lukkede anlæg kan bruges i disse områder og indtil 15 m fra enkeltindvindinger.