Vælg dit sprog

Sammenligning af typer af renseanlæg :

 

 

Nedsivnings-
anlæg

Biologisk

sandfilter

Rodzone-

anlæg

Pilerensnings-

anlæg

Minibiologisk renseanlæg 5

 

Opfyldelse af krav til

renseklasse1

SOP

SO

O

SOP

Efter typegodken-delse

 

Udledning af
rester sker til

undergrund

recipient

recipient

ingen

recipient

 

Afstand fra anlæg til enkelt drikkevands-indvinding

300 m

med mulighed for dispensation

Udformet med tæt bund

15 m

Udformet med tæt bund

15 m

15 m

-

 

Anlægsareal 2

2 x 15-30 m

25 m2

25 m2

80- 400 m3

2-5 m2

 

Kan anvendes hvor der er høj grund-vandsstand

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Kan anvendes på lerjord

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Recirkulerer næringsstoffer og opsamler tungmetaller

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

 

Rensemetode

Bakterier

Bakterier

Bakterier med planter til iltning af omsætningen i rodzonen

Optag af stoffer i pil delvist efter bakteriel omsætning

Bakteriel omsætning og kemisk binding

 

Driftomkost-ninger 3

Lav

Mellem

Mellem

Mellem

Mellem/Høj

 

Etablerings-omkostninger

20.000 kr

40.000 kr

25-40.000

20-45.000

35-55.000

 

Spildevandsaf-gift pr m3 6

0,50 kr

1,60 kr

1,60kr

0

0,50 til 1,60

 

 

  1. Renseklasserne betegner henholdsvis O: krav til rensning for organisk stof af hensyn til vandløb, S: skærpet krav til rensning for organisk stof og nitrifikation af hensyn til småvandløb, P: krav til rensning for fosfor af hensyn til visse søer. Ny teknik i rodzoneanlæg kan opfylde flere renseklasser. Det skal bemærkes at disse renseklasser er i forhold til recipienterne vandløb og søer, men tager ikke stilling til grundvand.
  2. Ved 5 PE. Dog er pilerenseanlægs størrelse derudover bestemt af spildevandsmængde og lokal nedbørsmængde og kan indpasses i læhegn.
  3. Ved minibiologiske renseanlæg medfører driftsomkostninger på mellemniveau at der ikke er fosforfjernelse. Derved bliver spildevandsafgiften 1,60 kr pr. m3 . Ved pilerenseanlæg kan man selv foretage vedligeholdet (renholdelse og nedklipning af pil) og spare driftsomkostningerne. Driftomkostninger er for alle anlæg mellem 500 og 5000 årligt.
  4. Ud over de nævnte løsninger kan der foretages kombinationsløsninger hvor toiletspildevand afledes til samletank eller separeres og der kan anvendes multtoilet med rensning af gråt spildevand i en af ovennævnte løsninger. Dette vil ikke være en god idé i forhold til pilerenseanlæg, idet næringsbalancen forrykkes til ugunst for pilene, men i regnrige områder kan bl.a. dobbeltskyllende separationstoiletter nedsætte arealet på bassinet.
  5. Ved overvejelser om anskaffelse af minibiologiske renseanlæg bør indgå om der er beboere i husstanden hele tiden. I et tilfælde, ved en skole hvor eleverne tager hjem i weekenden, går det minibiologiske anlæg i stå fordi bakterierne "sultes" i weekender og ferier. Hvis man derfor rejser meget er det en god idé at vælge et andet anlæg eller etablere en buffertank så anlægget belastes ens hele tiden.
  6. Afgifterne gælder kun for godkendte anlæg. Hvis man ikke har et godkendt anlæg vil man blive afkrævet 3,80 kr i de fleste kommuner.